تصاویر اسناد آغاز به کار رسمی ساواته در ایران (تاسیس انجمن ساواته)